Dvořákova 381/21, České Budějovice
722 253 656
tomas@prochazkazivotem.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: www.prochazkazivotem.cz.

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

a) Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá web parukylanella.cz na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

b) Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

c) V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:   Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč
Deaktivace Cookies: 1. V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“.2. Nyní klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“.3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.4. Vaše nastavení potvrďte „OK“. 1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na nabídku „Možnosti“.2. Zvolte oddíl „Soukromí“3. V sekci Cookies deaktivujte volbu „Povolit serverům nastavovat Cookies“4. Potvrďte Vaše nastavení Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění Cookies: 1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“3. Klikněte na tlačítko „Delete“ 1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na šipku u nabídky „Historie“.2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat  

Google Analytics a Google Adwords

d) K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Lidl službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

e) Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Lidl nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

f) Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Další informace týkající se ujednání a podmínek používání a ochrany soukromých údajů lze dohledat na www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na www.google.de/intl/en_uk/policies/.

g) Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

kliknutím na následující odkaz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. , čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde . Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky. 

Poučení 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 

Práva subjektů údajů 

a) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování, 
 • kategorii dotčených osobních údajů, 
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, 
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

b) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 • Požádat správce o vysvětlení. 
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. 
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. 
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. 
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.